กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปาง และ อสม.บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และรณรงค์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสาธารณสุข,ภาพกิจกรรม