กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยผู้ปกครอง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และประชาชนในตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลศรีวิชัย ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลศรีวิชัย บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการออกกำลังกายและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนและผู้ปกครอง รู้จักการมีน้ำใจ รู้จักการให้อภัย รู้จักการรู้แพ้รู้ชนะ ตลอดทั้งมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความต้านทานโรค มีความคล่องแคล่ว ว่องไว เป็นการนำไปสู่การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม