กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีหน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. เครือข่ายฯ ณ สวน นายธนา คำเจริญ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม