กิจกรรมทำเครื่องเล่นสนามภูมิปัญญาท้องถิ่น (สสส.)

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมทำเครื่องเล่นสนามภูมิปัญญาท้องถิ่น (สสส.) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม