กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดแม่จ๋อง หมู่ 7

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองการศึกษา เข้าร่วมโครงการสรงน้ำพระธาตุวัดแม่จ๋อง ม.7 ณ วัดแม่จ๋อง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม