กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร โดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วม เพื่อให้บริการด้านทันตกรรม และส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชน ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ ลำพูน

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม