กิจกรรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด