กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม ตัดผมชาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม ตัดผมชาย ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 และบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม