กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม ตัดผมชาย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรม ตัดผมชาย ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม