กิจกรรมโครงการยกระดับประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร กิจกรรมอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่แผนงานการส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร กิจกรรมอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ประจำปีพ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล