กิจกรรมโครงการวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลสรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 กิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดิม) บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม