กิจกรรมโครงการอบรมสื่อนวัตกรรมสำหรับครูปฐมวัย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยร่วมกับ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมสื่อนวัตกรรมสำหรับครูปฐมวัย ณ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา,ภาพกิจกรรม