กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร ผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืช (แมลงศัตรูธรรมชาติ)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1 และพนักงานเจ้าหน้าที่งานการเกษตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ลงพื้นที่การเกษตรภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตสินค้าเกษตร ผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืช (แมลงศัตรูธรรมชาติ) เพื่อใช้ทดแทนสารเคมี โดยได้รับสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณพื้นที่การเกษตรในตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด