ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลศรีวิชัยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์