ขอเชิญผู้รับบริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ตั้งแต่บัตดนี้เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายน 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์