คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร  วิชาเถิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 093-262-3151

นางสุทธินี ยะบุญทา
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 083-941-8316

นายปาลีวัฒน์  เมายศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 081-377-3383

นายสมนึก  แก้วประเทศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 093-234-8818

นายผ่อน ทะนุชิต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 093-148-9910

พนักงานเทศบาลตำบล

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 084-729-6330

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 084-729-6330

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-884-6989


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-554-9422

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 084-729-6330

นางสาวเบญจมาศ วงศ์ต๊ะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 082-181-8461

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 094-909-3575