คณะผู้บริหาร

นายสมยศ กันทะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นายเอกชัย คำแสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นายประเวศน์ พรมยืน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นายทิวากร ตันฮ้อ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางไพรวัลย์ ศรีไทย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย