คณะผู้บริหาร

นายสมยศ กันทะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นายอุดม ติ๊บเตปิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นายประเวศน์ พรมยืน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางสาวสุพัตรา สุวรรณมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางไพรวัลย์ ศรีไทย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย