คณะผู้บริหาร

-ว่าง-

นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง

ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย