คณะผู้บริหาร

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 084-729-6330

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

พนักงานเทศบาลตำบล

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รก.ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 084-729-6330

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 084-729-6330

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-884-6989


นายวสันต์ ทะกาวิน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 089-554-9422

นางสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 081-884-6989

นาฃสกุลนา ทองพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 081-884-6989

ว่าที่ร้อยตรี สิรเดช สิทธิเดช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 087-183-5596