คณะผู้บริหาร

นายสมยศ กันทะวัง
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

มือถือ 081-9510119

นายประเวศน์ พรมยืน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

มือถือ 086-1922105

นายเอกชัย คำแสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

มือถือ 092-3255196

นายทิวากร ตันฮ้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางไพรวัลย์ ศรีไทย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

นางสุรีรัตน์   รุ่งเรือง

ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 096-2948795