คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร  วิชาเถิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 093-262-3151

นางสุทธินี ยะบุญทา
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 083-941-8316

นายปาลีวัฒน์  เมายศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 081-377-3383

นายสมนึก  แก้วประเทศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 093-234-8818

นายรังสรรค์  สิงห์ใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย
มือถือ 063-137-0928

พนักงานเทศบาลตำบล

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 094-813-4387

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 084-729-6330

นางสาวอรชร แสนยอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-746-9626

นายประยุทธ เงาส่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 081-366-4657

นางสาวศิริพร รังสิยารมณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 094-909-3575

นางสาวพริ้มเพรา วรรณภิละ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 084-729-6330


นางสาวกรรณิการ์ วงค์จันติ๊บ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 084-173-3325