โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม เกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประชาชนมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลดลง โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ วัดห้วยบง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม