คู่มือประชาชน

ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต.

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นๆ ฯ เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: คู่มือประชาชน