คู่มือประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

Categories: ประมวลจริยธรรมและการนำเอาไปใช้ระดับองค์กร