งานซ่อมแซมถนนให้กับประชาชน บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันซ่อมแซมถนนให้กับประชาชน เพื่อความสะดวกและเดินทางอย่างปลอดภัย ณ บ้านใหม่สวรรค์ หม ู่8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง