งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีวิชัย ออกให้บริการน้ำให้แก่ประชาชน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรรีวิชัย ออกให้บริการน้ำให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ณ บ้านปาง หมู่ 1ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: สำนักปลัดเทศบาล