งานป้องกันและเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกให้บริการน้ำให้แก่ประชาชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันและเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกให้บริการน้ำให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บ้านปาง หมู่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: สำนักปลัดเทศบาล