ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิชัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม