ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไต้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 998 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,990 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไต้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.30-074 สายทาง บ้านแม่ป้อกเหนือ-บ้านห้วยบง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 998 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 4,990 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา