ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 (ซอยบ้านนายสุชาติ ทาคำป้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 (ซอยบ้านนายสุชาติ ทาคำป้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Categories: ประกาศสอบราคาและประกวดราคา