ติดต่อเรา

ติดต่อเทศบาลตำบลศรีวิชัย

399 หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  51110

หมายเลขโทรศัพท์  053-008231

หมายเลขภายใน 053-008231
สำนักปลัด ต่อ 100
กองคลัง – การเงิน ต่อ 110 , 111
กองคลัง – งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 109
กองคลัง – งานพัสดุ ต่อ 114
กองช่าง ต่อ 118
กองสาธารณสุขฯ ต่อ
กองการศึกษา ต่อ 112
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ
โทรสาร /แฟกซ์ 053-008122
อีเมล์ sriwichai.li.lamphun@gmail.com