ข้อมูลและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตำบลศรีวิชัยอยู่ห่างจากอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ระยะทาง 27  กิโลเมตร  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลแม่ตืน   เมื่อปี  2531  ได้แยกเป็นตำบลศรีวิชัย  มีการปกครองเป็น  13  หมู่บ้าน จากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และ ต่อมาได้มีการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2550  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ศรีวิชัย  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2552  มีทั้งหมด  13  หมู่บ้าน
ประกอบด้วย
1. บ้านปาง                 หมู่ที่ 1
2. บ้านแม่อีไฮ              หมู่ที่ 2
3. บ้านห้วยบง              หมู่ที่ 3
4. บ้านแม่ป้อกใน           หมู่ที่ 4
5. บ้านแม่ป้อกเหนือ       หมู่ที่ 5
6. บ้านแม่ป้อก              หมู่ที่ 6
7. บ้านแม่จ๋อง               หมู่ที่ 7
8. บ้านใหม่สุขสันต์          หมู่ที่ 8
9. บ้านศรีบุญเรือง           หมู่ที่ 9
10. บ้านศรีวิชัย              หมู่ที่ 10
11. บ้านใหม่สวรรค์          หมู่ที่ 11
12. บ้านอุดมพัฒนา          หมู่ที่ 12
13. บ้านบารมีศรีวิชัย        หมู่ที่ 13

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขต             เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ทิศใต้               ติดต่อกับเขต             เขตเทศบาลตำบลแม่ตืน
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขต             อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขต             อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่    
มีเนื้อที่ประมาณ  270  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบ  ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรและปศุสัตว์   ดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือ   ดินมีกรวดทราย  ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มี  13  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

จำนวนประชากร  และครัวเรือน (ข้อมูล  ณ  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559)  แยกได้  ดังนี้

 

การศึกษา 
มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบ
มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง  สังกัด  ศบ.ลี้  มีจำนวนนักเรียน  จำนวน  85  คน  มีครู  จำนวน  3  คน  มีสถานศึกษาในระบบตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  จำนวน 1  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) เขต 2  แยกได้  ดังนี้

 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  4  แห่ง  สังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย  แยกได้  ดังนี้

 

ศาสนา   
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  90  นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งหมด  9  วัด

การสาธารณสุข  
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม. ) จำนวน  ๒27  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
มีตู้ยามตำรวจ  2  แห่ง คือ ตู้ยามตำรวจบ้านแม่ป้อก และ ตู้ยามตำรวจบ้านปาง มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) จำนวน  113 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ
รายได้ประชากร  มีครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  23,000  บาท/ปี  ผ่านเกณฑ์การสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน( จปฐ.๑ )  จำนวน 2,771  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของครัวเรือนทั้งหมด

การเกษตรกรรม      
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีพื้นที่เพาะปลูก  8,560  ไร่ และปลูกหอมแดง  กระเทียม  ข้าว  ข้าวโพด  สำหรับผลผลิตลำไยออกเป็นประจำทุกปี

การหัตถกรรม 
มีผ้าฝ้ายทอมือนิยมทำใน  2  หมู่บ้าน  เป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นจากงานเกษตรกรรม

การประกอบการค้า  
ปั้มน้ำมัน                                                 จำนวน       2     แห่ง
ปั้มน้ำมันแบบมือหมุนและหยอดเหรียญ             จำนวน       5     แห่ง
โรงสี                                                      จำนวน       4     แห่ง
ร้านขายของชำ                                          จำนวน     30     แห่ง
อู่ซ่อมรถ                                                  จำนวน       5     แห่ง
ร้านอาหาร                                                จำนวน       5     แห่ง
ร้านขายปุ๋ย                                               จำนวน       2     แห่ง
ร้านตัดแต่งผม                                            จำนวน       6     แห่ง
ร้านถ่ายเอกสาร                                          จำนวน       1     แห่ง
ร้านอุปกรณ์โทรศัพท์                                    จำนวน       1     แห่ง
ร้านวัสดุก่อสร้าง                                          จำนวน      2      แห่ง
โรงงานขนาดเล็ก     (ผลิตภัณฑ์วาซาบิ)              จำนวน      1      แห่ง
บ้านเช่า                                                    จำนวน      3      แห่ง
ร้านขายของเก่า                                           จำนวน      1      แห่ง
คลินิก                                                       จำนวน      1      แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
ทางหลวงแผ่นดิน  106 ( ถนนพหลโยธิน   สายลี้ – ลำพูน )   เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ
การโทรคมนาคม
– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขา            จำนวน          1   แห่ง
– เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                     จำนวน          5   แห่ง

การไฟฟ้า

มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  13  หมู่บ้าน  ร้อยละ  100  ของแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย   มีพื้นที่ราบ   เหมาะแก่การเพาะปลูก   มีภูเขาและต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ  แต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าทำให้ต้นไม้ลดลงไปมาก
แหล่งน้ำธรรมชาติ
– แม่น้ำ              จำนวน         1      สาย (แม่น้ำลี้)
– ลำห้วย            จำนวน        25     สาย
– อ่างเก็บน้ำ        จำนวน         4      แห่ง
– บ่อบาดาล        จำนวน        57      แห่ง
– ประปาหมู่บ้าน   จำนวน        13      แห่ง
– ประปาภูเขา      จำนวน          2      แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว
1.    วัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 บ้านเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

2.    ถ้ำผาแดง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4
บ้านแม่ป้อกในราษฎรเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมู่บ้าน และได้ค้นพบสถานที่ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ การค้นพบถ้ำผาแดง ถ้ำผาปูน ภายในถ้ำพบภาพเขียนฝาผนังอายุราว 3,000 ปี ภาพเขียนประกอบด้วย รูปลูกศร รูปกากบาท รูปดวงดาว รูปมนุษย์ รูปสัตว์

3.    ป่านกยูง
ด้านหลังวัดบ้านปางจะเป็นภูเขาสูง มีป่าไม้หนาแน่น เป็นที่อยู่อาศัยของนกยูงจำนวนหลายร้อยตัว ซึ่งในอดีตที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านมีชีวิตอยู่ ท่านได้นำนกยูงมาเลี้ยงและได้แพร่พันธุ์จนถึงทุกวันนี้ และเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าผู้ใดทำร้ายนกยูงจะมีอันเป็นไป ประสบแต่สิ่งไม่ดี ความเชื่อเช่นนี้เป็นสาเหตุให้นกยูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชิงเขาหลังวัดบ้านปางมีสภาพที่เหมาะสม มีลำธารน้ำไหลตลอดปี มีอาหารตามธรรมชาติ และข้าวไร่ที่ชาวบ้านปลูกไว้ตามเชิงเขา และนกยูงยังมีในพื้นที่ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 , บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 11 ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวไร่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ นกยูงจะลงจากภูเขามากินข้าวที่ชาวบ้านทำตกหล่นไว้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว นกยูงจะลงมากินข้าวนับร้อยตัวในเวลาเช้าเวลาประมาณ 06.00 น. ถึงเวลา 08.00 น. ถ้าเราจะไปดูนกยูงต้องไปตั้งแต่เวลา 05.00 น. เอารถจอดทิ้งไว้แล้วเดินเข้าไปตรงจุดดูนกยูงประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องจากเสียงรถยนต์มีเสียงดังนกยูงจะไม่ลงมากินข้าว ถ้าเป็นเวลาตอนเย็นนกยูงจะลงมากินข้าวเวลา 16.00 น. – 18.00 น.