ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศคุณสมบัติผู้สมัคร

หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

ตัวอย่าง การเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย-กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์