ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลศรีวิชัย จะแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปได้ลำดับตามอัตราตำแหน่งว่างที่ได้ประกาศรับสมัครมารายงานตัวดำเนินการจัดจ้าง ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจจะดำเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูนต่อไป สำหรับประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์