ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์