ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค สำหรับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  และการประเมินบุคคล สำหรับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์