ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ

ตามที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานเทศกิจ  จำนวน 1  อัตรา และได้รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  30 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน  2561  ในวันและเวลาราชการ  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์