ประกาศเกียรติคุณการประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.63   เวลา 13.00 น.  นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีผลการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Categories: กองคลัง,ข่าวประชาสัมพันธ์