ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

      ด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 จึงประกาศ  รับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           จำนวน  1  อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 53-2-06-3601-001                       สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                   จำนวน  1  อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 53-2-11-3801-001                       สังกัด กองสวัสดิการสังคม

การสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย กำหนดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 25๖5 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร. ๐๕๓-008231 ต่อ 104

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศการรับสมัครสอบฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์