ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการตามสัดส่วน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในการประชุมประชาคมตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม