ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย4 ปี 2565

เรียกประชุมสภาฯ-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศอำเภอลี้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศอำเภอลี้ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ครั้งแรก

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์