ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564

ประกาศอำเภอลี้ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยครั้งแรก

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564

ประกาศอำเภอลี้ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสี่ ประจำปี 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์