ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสอง ประจำปี 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ประจำปี 2561 และสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2561

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2561

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์