ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/115

ttps://forms.gle/B98QSBPYecgoDXqe8

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์