ประชาสัมพันธ์คำสั่งรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่ง ทต.ศรีวิชัย 094.2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่ง ทต.ศรีวิชัย 095.2565 แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์