ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เทศบาลตำบลศรีวิชัยสะอาด ปราศจากโฟร (No Form)”
จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์ให้ประชาชน/ชุมชน/ตลาด/สถานประกอบการร้านอาหาร/วัด/สถานศึกษา รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาการที่มีความปลอดภัยต่าสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทอแทนภาชนะโฟม

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์