ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ด้านการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม