ประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานการประชุม ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลตำบลศรีวิชัย เพื่อปรึกษาหารือพร้อมวางแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้านและตำบล ทุกหมู่บ้านรับมอบทรายอะเบท และงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านรับมอบแอลกอฮอล์ และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานฌาปณกิจของหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองสาธารณสุข,ข่าวประชาสัมพันธ์