ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564 และพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญาภัยแล้งในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม