ประชุมเสวนาเวทีสร้างความเข้าใจ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ

วันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมเสวนาเวทีสร้างความเข้าใจ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ “ธรรมนูญสร้างสุข สู่สังคม 4.0 ชุมชนตำบลศรีวิชัย” เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและมีธรรมนูญซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดการจัดทำแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ รักษาราชการแทน นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาฯ โดยมี ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม