ประชุม อบรม บรรยาย กอ.รมน. โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน

ประชุม อบรม บรรยาย กอ.รมน. โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยเป็นประธาน เปิดการประชุม อบรม บรรยาย กอ.รมน. โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับ การปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความรักสามัคคี และการมีส่วนร่วม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน-เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นตำบลศรีวิชัยเข้าร่วม การประชุม อบรม บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม