ฝ่ายนิติบัญญัติ

-ว่าง-

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2