ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสงัด ชัยแสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 098-515-2242

นายนิชสัน  เดชะอุป
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 082-623-9099

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 094-813-4387

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นายสงัด ชัยแสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 098-515-2242

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1
มือถือ 084-041-3579

นายสุรพล ดวงจิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1
มือถือ 089-998-4775

นายสีคำ พ่อแจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1
มือถือ 089-262-7691

นายตรีอนันต์ ขัดสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1
มือถือ 096-726-9183

นายสุพจน์ ตันฮ้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1
มือถือ 091-481-2962

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

นายนิชสัน  เดชะอุป
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย
มือถือ 082-623-9099

นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2
มือถือ 063-623-1737

นายประเทือง ธิบดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2
มือถือ 082-618-3856

นายพุทธิ นะมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2
มือถือ 084-573-4235

นายสุพจน์ ตาสุยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2
มือถือ 064-006-8657

นายธนา คำเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2
มือถือ 096-693-5959