ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสุรพล ดวงจิตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

นายนิสสัน เดชะอุป
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

นายเมืองคำ กาวิตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นางบุญมี มณีขัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นางอนงค์คาร ทิศหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นายณรงค์ คำวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นายนิรันดร์ ยะเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

นายสมคิด ธรรมป๊อก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

นายสุพจน์ ตาสุยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

นายสมนึก แสนเจริญใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2