ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสุรพล ดวงจิต
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 082-0309319

นายนิชสัน เดชะอุป
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

มือถือ 082-6239099

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

นายเมืองคำ กาวิตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

มือถือ 089-2647755

นางบุญมี มณีขัติย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

มือถือ 087-1924575

นางอนงค์คาร ทิศหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

มือถือ 062-5633696

นายณรงค์ คำวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

มือถือ 086-1183781

นายนิรันดร์ ยะเมฆ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 1

มือถือ 091-0694359

นายสมคิด ธรรมป๊อก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

มือถือ 097-9650486

นายสุพจน์ ตาสุยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

มือถือ 091-0744660

นายวิรัตน์ วงค์ฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

มือถือ 062-5862715

นายสุทธินันท์ ผานามรุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

มือถือ 098-7612379

นายสมนึก แสนเจริญใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เขต 2

มือถือ 082-8984266