พิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์วัดบ้านปาง

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และเป็นผู้แทนพระองค์ในการยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์ วัดบ้านปาง โดยมี คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมปฏิบัติภารกิจทางพุทธศาสนาในครั้งนี้
ในการนี้ เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนราษฎร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหาธาตุเจดีย์วัดบ้านปาง โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีฯ ฝ่ายฆราวาส ณ วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม