พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม