พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 และ รพ.สต.บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม