พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 1 และ อสม.หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รัศมีรอบบ้านผู้ป่วยระยะ 100 เมตร ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 และบ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม