พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (0-3-7)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ อสม.บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รัศมีบ้านผู้ป่วย 100 เมตร สำรวจทั้งหมด 6 หลัง ไม่พบลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (0-3-7) ณ บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม